Informacje
Walka z nielegalnym przewożeniem śmieci przez granice
W olsztyńskiej Izbie Celnej służby podległe Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu podpisały porozumienie w sprawie zasad współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Porozumienie ma na celu przeciwdziałanie przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych przez granicę państwową bez wymaganych przepisami prawa zezwoleń oraz przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód granicznych. Porozumienie podpisali : Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.
 
Dokument określa zasady współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zapobiegania nielegalnemu międzynarodowemu obrotowi odpadami.Walka z nielegalnym przewożeniem śmieci jest dzisiaj sprawą priorytetową w wymiarze ekologicznym. Dlatego też podpisane porozumienie umożliwi osiąganie zamierzonych efektów poprzez m.in.:
 
- wzajemne udostępnianie danych dotyczących międzynarodowego obrotu odpadami i odpadami niebezpiecznymi,
- pomoc w ocenie towarów wskazanych przez Straż Graniczną i Służbę Celną, mogących stanowić odpady, odpady niebezpieczne oraz określenie sposobu postępowania z nimi,
- przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach wspólnych kontroli środków transportu przewożących odpady i odpady niebezpieczne w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz przeprowadzanie Doraźnych, wspólnych kontroli,
- udział funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej w szkoleniach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów i przeciwdziałania nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.

Źródło: uw.olsztyn.pl