Informacje
Mniej śmieci i czystsza woda do 2020 roku
Nowe przepisy dotyczące recyklingu i jakości wody będą przedmiotem poniedziałkowej debaty na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jeśli posłowie poprą kompromisowe porozumienie z ministrami ochrony środowiska, nowe, ostrzejsze standardy wejdą w życie do 2020 roku. Aż 50 procent szkła, papieru i metalu będzie musiało wracać do powtórnego obiegu, zakłada projekt. Debaty i głosowania nad dyrektywami zbiegły się z obchodami Zielonego Tygodnia w Parlamencie.
 
Każdego roku w Unii Europejskiej powstaje ponad 1,8 miliardów ton śmieci. Tylko 1/3 jest przetwarzana, a ilość śmieci poddanych recyclingowi różni się w poszczególnych krajach. W niektórych 90 % śmieci jest przerabiana, w innych zaledwie 10 %. Nowa dyrektywa w sprawie odpadów, która poddaje gruntownej rewizji zapisy dyrektywy z 1975 ma za zadanie uprościć obecne przepisy. Ponadto ustala definicje i zasady dla pozostałych elementów unijnego prawodawstwa dotyczącego odpadów.
 
Cel: zwiększyć ponowne użycie i recykling
 
Dyrektywa wzywa państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu osiągnięcia do 2020 roku następujących celów:
 
- 50% odpadów z gospodarstw domowych takich jak szkło, papier, metal, itp., ma być poddanych recyklingowi;
- 70 % odpadów budowlanych, rozbiórkowych, przemysłowych i produkcyjnych powinno utracić status odpadu.
 
Komisja dokona analizy tych założeń do 2020 roku i zaproponuje ich dalszą aktualizację lub rozważy określenie nowych celów dla innych strumieni odpadów.
 
Zapobieganie powstawaniu odpadów
 
Nowa dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowania planów zagospodarowania odpadami oraz programów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym również określenia celów w ciągu 5 lat od wejścia dyrektywy w życie.
 
Spalanie
 
Spalanie komunalnych odpadów stałych powinno być, według proponowanej dyrektywy, zakwalifikowane jako odzyskiwanie, pod warunkiem, że proces ten spełnia określone normy wydajności energetycznej. W ten sposób tylko najbardziej wydajne energetycznie spalarnie miejskie będą zakwalifikowane jako urządzenia odzyskujące. Jednocześnie da to silny impuls dla zwiększenia wydajności energetycznej nowo powstających spalarni. Po 6 latach przewidywania wydajności energetycznej powinny zostać skorygowane.
 
Pięć stopni hierachii
 
Dyrektywa wprowadza 5-stopniową hierarchię postępowania z odpadami, której celem jest zapobieganie i ograniczenie powstawania odpadów. Ponadto ustala kolejność gospodarowania odpadami (zapobieganie i ograniczanie, przygotowanie do powtórnego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii, unieszkodliwianie). Możliwe jest odejście przez państwa członkowskie od tej hierarchii "jeżeli jest to uzasadnione zastosowaniem metodologii myślenia o cyklu życia, obejmującej całkowity wpływ związany z wytwarzaniem i gospodarowaniem tymi odpadami".
 
Czysta woda dla Europy
 
We wtorek, 17 czerwca Parlament Europejski zajmie się dyrektywą w sprawie środowiskowych norm jakości wody. Dyrektywa jest ostatnim elementem prawa wspierającego Ramową Dyrektywę Wodną. Zaproponowany tekst jest wynikiem kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim.
 
W naszych rzekach, jeziorach, czy wodach przybrzeżnych można znaleźć ponad trzydzieści różnego rodzaju zanieczyszczeń, głównie pestycydów i metali ciężkich. Te substancje mogą stanowić zagrożenie dla całego ekosystemu, w tym także dla zdrowia ludzi, gdyż, wraz z pokarmem, przedostają się do naszych organizmów. Te zanieczyszczenia stały się tematem dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości (ang. EQS). Celem powyższej dyrektywy jest zapewnienie dobrego składu chemicznego wód powierzchniowych. Jak to osiągnąć?
 
Do 2018 roku więcej substancji pod kontrolą
 
Do 2018 państwa członkowskie będą musiały wykazać postępy w zakresie przestrzegania norm czystości wód. 13 z 33 substancji (w tym metale ciężkie jak kadm i rtęć) wymienionych w dyrektywie zostało już uznanych za "priorytetowo niebezpieczne substancje". Posłowie wzywają Komisję do sprawdzenia, czy oprócz wspomnianych powyżej 13 niebezpiecznych substancji, kolejnych 13 z listy 33 substancji (w tym dioksyny, PCB, bisfenol) nie powinno być zaliczonych jako "substancje priorytetowe lub priorytetowo niebezpieczne". W ciągu 2 lat po wejściu w życie dyrektywy Komisja ma zadecydować o klasyfikacji 13 nowych substancji jako "priorytetowe" lub "niebezpieczne". Nowa lista substancji priorytetowych zostanie przedstawiona przez Komisję w 2013 roku. Przyjęcie środowiskowych norm jakości jest planowane w 2015 roku i zbiega się z terminem przedstawienia planów zarządzania dorzeczami rzek, które państwa członkowskie będą musiały przyjąć.

Źródło: europarl.europa.eu